วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สื่อวัสดุกราฟิก “สีไม้”


  • 5. เรื่อง SPORTS


>>>ใช้สอนเรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆได้แก่ volleyball, fishing, cycling, swimming, jogging,
table-tennis , boxing, hose racing, football, tennis, judo, sailing, and wrestling
>>>สอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

>>>มีวิธีใช้ คือ ในรูปประโยคดังนี้
........ A: Do you like …………….?
.........B: Yes, I do. / No, I don’t.

.........A: What is your favorite sport?
.........B: My favorite sport is ...............


.........A: What do you think is the most exciting sport? Why?
.........B: I think ……………… is the most exciting sport because……………………………


.........A: What is he/she doing? / What are they doing?
.........B: He / She is ……………… / They are ……………….

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เรียนวิธีทำBlog

วันนี้วันที่ 8 สิงหาคม 2550 เรียนวิธีทำ Blog เพื่อมีพื้นที่ในการนำเสนองานของตนเอง โดยสมัครได้ที่www.Blogger.com/home และได้เรียนวิธีการปรับแต่งหน้าBlog การปรับแต่งตัวอักษรหัวเรื่องให้น่าสนใจ โดยการทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นการเน้นเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษควรทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ การปรับเปลี่ยนสีพื้นหน้า Blog สีตัวอักษร รวมถึงเรียนการนำรูปมาใส่ไว้หน้าBlog

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน


ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนการสอน การลงสีไม้ เทคนิคการใช้สีไม้ การเรียนเกี่ยวกับ Power Point & Photoshop การตัดแต่งรูปภาพ การใช้เครื่องมือในPhotoshop ที่จำเป็นในการใช้ตกแต่งรูปภาพ